Acharya Parampara
First Acharya:
Jagadacharya Parmartharatna Parampujya
Swami Shree Shree Madhusudan Acharya maharaj
Second Acharya:
Jagadguru Ramanujacharya
Parampujya Swami Shree Shree Madhawacharya Maharaj
Present Acharya:
Jagadguru Ramanujacharya
Parampujya Swami Shree Shree Shridharacharyaji Maharaj


Date: 09th July - 15th July 2017
Time : 3 PM to 6:25 PM
Date: 24th Dec - 31 Dec 2017
Time : 3 PM to 7 PM
Our Sponsors
  CONTACT US
  Shree Asharphi Bhavan,
  Ayodhya - 224 123,
  Faisbad, Utter Pradesh.
  Mob: 09455002777